Kva er arkeologi?
Ikkje ta noko med deg!
Tidstavle.
Arkeologen i arbeid:
Registrering og forundersøking
Utgraving.
Teikning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkjefølgja til jordlaga.
Typologi, eller om likskap mellom gjenstandar.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst.
Teknologi
Båten

Kva er arkeologi?

Kva er arkeologi? Ordet arkeologi tyder "læra om det gamle". Arkeologen er oppteken av menneska, samfunnet og tinga dei hadde i fortida. Fortida reknar vi frå 10 000 år før Kristus fram til 1536 etter Kristus.

Me kan seie at arkeologen grev fram små bitar av forhistoria. Ein slik "bit" kan vere ei helleristning, ein pilspiss, eit gravfunn, eit hus og slike ting. Alle desse "bitane" er funn som gir oss kunnskap om forhistoria. Derfor er kvart einskild funn arkeologane får kjennskap til viktig.