STEINEN FUNNET RUNER NORRØNT NORSK ENGELSK ALFABETISK
             
   

FUNNET

Runesteinen var en gravhelle funnet på gården Eggjum, Sogndal, Sogn og Fjordane. Det ble også funnet gjenstander i graven.

Steinen ble funnet i 1917 som overligger til en mannsgrav under flat mark og med fattigslig gravgods. Den er vel 1,6 m lange og 0,80 cm bred hellen. Runene var risset inn på underside og altså skjult.

Innskriften rommer ca 195 runer, fordelt på to lange linjer og en kort linje. Det er den lengste av de eldre innskriftene vi har. Det er også en dyrefigur på hellen, en hest. Datering på funnet vil være 600-tallet utfra gravgodset, gravform og selve innskriften med eldre runer, overgangsruner og en yngre språkformer.

Noen deler av innskriften er forståelige, mens andre ikke lar seg lese. Det er også usikkert hvordan vi skal forstå hestefiguren, om den er samtidig med runene eller ikke.

Innskriften virker å være av rituell karakter og å ha et magisk innhold.

Beskrivelse av graven:
"Grav under flat mark, på kanten av ein bakke 40 m V for fjøset. Ettergraven 1917 (Haakon Shetelig). Botnen var fjell 50 cm djupt. 1,80 m lang O-V. Dekt av heller, derav ei med runer på undersida. I grava låg B 6928. Runesteinen er B 6915. Frå staden er praktfullt utsyn over dalen og fjorden".

Beskrivelse av gjenstander i graven:
Gravfund fra Eggjum, Stedje sogn, Sogndal pgd., Sogn (B6928).
a) Stor jernkniv med rester av træ rustet fast paa klingen. Tangen og spissen er avbrutt og mangler. Nu 18,7 cm. lang.
b) Ildstaal av vanlig form, Rygh fig. 426. Meget forrustet, men helt. 9,4 cm. langt.
c) Smaa brudstykker av jern og av træ som er gjennemrustet av jernet. Fundet ved museets undersøkelse av findstedet for Eggjumsten, nr. 10 ovenfor. Stedet viste sig adskillig forstyrret ved finderens gravning da stenen blev fundet; men det kunde paavises at det hadde været en simpelt anlagt skeletgrav under flat mark. Bunden i graven var fjeld omtrent 50 cm. dypt under overflaten; mot nord var gravens avslutning markeret ved en avsats skaaret ned i auren og mot syd ved en brat opstikkende kant av fjeldet. Avstanden mellem disse punkter var 1,80 m. som altsaa betegner gravens længde. Bredden kunde nu ikke maales. Graven har været orienteret N-S. Runestenen laa tvers over den nordre del av graven, og nærmest sydover laa en del mindre heller og sten; nogen smaa sten laa ogsaa ovenpaa runestenen. Derimot var ikke spor av nogen kiste hverken av sten eller træ; en virkelig gravkiste er desuten utelukket alene ved den meget ringe dybde fra overflaten til bunden. Kniven og ildstaalet fandtes i den nordre del av graven; men ingen av dem blev set paa urørt plass. Kniven var tat op av finderen, og ildstaalet laa nu i jord som var omrotet ved hans første gravning. - I gruset fandtes en avbrukket liten flintflekke med retouche i kantene, 2,4 cm. lang, sikkert et stenalders stykke som tilfældig er kommet i jorden her.