A

Amulett

gjenstand som ble båret nær kroppen som man trodde hadde helbredende eller magisk virkning.

Anglerne

et folk som trolig kom fra området rundt Østersjøen. Under folkevandringene slo de seg sammen med sakserne i England. Folket kaltes da angelsaksere.

Ansiktsurne

leirkar fra bronsealder brukt som gravurne, og er dekorerte som et menneskeansikt.

Ard

den forhistoriske plogen

Ardspor

spor av pløying med arden, den forhistorisk plogen.

Arkeologi

studier av forhistoriske og historiske samfunn ut ifra gjenstander.

Armring

armringer av bronse og gull finnes i stort antall og i mange forskjellige utforminger fra både bronse- og jernalder.

Avsatsøks

øks fra bronsealder med en liten kant, avsats, der øksa festes til skaftet.

Avslag

biter av stein som er avfall etter redskapslaging fra steinbrukende tid.

B

Bautastein

en lang og smal oppreist stein. De fleste bautasteinene ble opprinnelig reist på graver. De er som oftest fra jernalderen.

Belteplate

en stor plate av bronse som kvinner i bronsealder festet i belte. Platen ble båret foran. Bak hadde de et hengekar.

Beltesmykke

smykker brukt i bronsealder. Det ble brukt en eskeliknenede rund boks bak, en belteplate eller et skålformet beltesmykke foran. Dette var det kvinnene som hadde.

Bergkunst

bergkunst er en helt spesiell type kulturminne fra forhistorisk tid. Vi finner bilder risset, hogget eller malt på berg, i huler eller på store steiner. Det finnes mange ulike symboler.

Berlokk

et smykkeanheng av gull laget i teknikken filegrans. Smykket er dråpeformet og er satt sammen av mange deler formet bl.a. Som kuler, bånd og border.

Bissel

munnstykket i metall på seletøyet til hesten. Det er funnet slike fra bronsealder, jernalder og middelalder.

Blesterovn

ovnen som ble brukt til å utvinne jern fra myrmalm

Boplass

et sted der man finner spor etter bosetning.

Brakteat

en mynt av gull som det er satt hempe i som ble båret som anheng. Brakteater finnes fra eldre jernalder og framover. I begynnelsen var det romersk mynter som ble brukt, men etter hvert laget man egne mønstre.

Bronse

blanding av tinn og kobber som blir flytende når det varmes opp og som ble brukt i smykker, redskap og våpen.

Bronsedolk

tveegget knivliknende redskap støpt i bronse

Bronsestøyping

sammensmelting av tinn og kobber der det dannes en flytende masse som så helles i former.

Bronsesverd

sverd støpt av bronse.

Bue

brukt til å skyte ut piler med, og er kjent fra eldre steinalder. Formen er fortsatt i bruk i dag.

Buplass

spor etter forhistorisk bosetning, helst brukt om bosetning fra steinbrukende tid.

Bygdeborg

befestete bygninger på topper og kammer som er tolket som forsvarsanlegg. Borgene stammer trolig fra bronse- og jernalder.

Bygg

kornsort dyrket i Norge fra yngre steinalder.

Bylov

en lov utarbeidet under Magnus Lagabøte som regulerte livet i byene. Det fantes også en landslov som regulerte livet på bygdene.

C

C 14-datering

fysisk metode for bestemmelse av alder på organisk materiale som trevirke, bein, døde dyr osv.

Celt

øks av bronse brukt i bronsealder også kalt holkøks.

D

Datering

ulike måter å bestemme alder på.

Dendrokronologi

bruk av årringer til å bestemme alder på treverk. Brukes til å datere funn av tømmer eller annet treverk der årringer er synlige.

Depotfund

gjenstander som er lagt til side i fortiden for å bli hentet fram igjen senere.

Dolk

stor kniv. Funnet fra yngre steinalde. Da var de slått av flint. Fra bronsealder var de slått av flint eller støpt i bronse. I jernalder finner vi dolker smidd av jern.

Draktnål

flere ulike former og materialer finnes fra bronse-, jernalder og middelalder. Nålene ble brukt til å holde drakten eller kappen sammen.

Drikkehorn

horn i glass, gull, horn eller annet materiale som ble brukt som drikkebeger.

Dupsko

liten bit av metall som sitter nederst på en slire for at sverdet eller kniven ikke skal stikke hull i læret. Dupskoen er ofte fint dekorert.

Dyrefigur

dyr ble brukt som dekor på mange ulike gjenstander i forhistorien. Vi finner dyr på amuletter, på helleristninger, smykker, våpen osv.

Dyregrav

grop i bakken med ledegjerder omkring for å jage og fange reinsdyr, hjort eller elg.

Dyreoffer

ofring av dyr til gudene for å oppnå deres velvilje

E

Enekonge

en konge som besitter all makt. Det var lenge flere konger som styrte Norge bl.a. fordi brødre mente de hadde lik rett til å arve tronen etter sin far.

F

Fibula

en slags sikkerhetsnål som både menn og kvinner har brukt til at holde klær eller kappen sammen. Den finnes fra eldre bronsealder og fram til jernalder. Det finnes mange ulike former.

Fingerring

det er funnet ringer fra bronsealder og fram til vår tid. De er laget av metall; jern, bronse sølv, gull. Ringer kan våre dekorert med innskrifter, steiner, de kan være snodd eller ha små kuler av metall osv

Fiskekrok

det er funnet fiskekroker av bein fra yngre steinalder i Norge. Senere lages de av jern.

Fjæremannstuft

ruin etter hus ute ved kysten. Husene var i bruk i jernalder.

Flatmarksgrav

graver som ikke har markering på overflaten slik som haug, røys eller liknende. Flatmarksgraver er funne langt tilbake i tid.

Flint

bergart som ikke finnes naturlig i Norge. All flint vi finner her er kommet enten med isen eller fraktet hit av mennesker fra Danmark eller andre steder på kontinentet.

Flintdolk

dolk laget av flint med en spesiell slagteknikk kalt flatretusjering eller overflateretusjering.

Flintskiver

flat rundt stykke av flint.

Forhistorisk

tiden før historisk tid, dvs. før tiden som er omtalt i skrifter. I Norge brukes ordet om tiden før middelalder. Middelalder regner vi starter i 1030 i Norge.

Frankerne

stammer som bodde utenfor det romerske rikets grenser i det nordvestlige Germania.

Futhark

runealfabete

G

Geit

i Norge begynte man å holde geiter som husdyr i yngre steinalder.

Glass

vi finner glass i Norge fra romertiden. Alt glass ble kjøpt fra andre land.

Gravgave

gjenstander som ble lagt ned i graven sammen med den døde.

Gravhaug

Gravhauger er funnet i Norge fra bronsealder. De kan være opptil 40 m i tverrmål, og inneholde alt fra ingen til mange begravelser.

Gravskikk

den måten den døde begraves på.

Grønnstein

myk bergart som finnes naturlig i Norge. Brukt til å lage økser av i steinbrukende tid.

Gull

forekommer naturlig enten som store og små klumper eller som gullstøv i elveleier. Finnes også i berg som gullførende malm. På Vestlandet finnes det en gullgruve på Lykling på Bømlo. Det var egypterne som begynte å hamre gull og bruke det i smykker.

H

Hallstattsverd

sverd fra bronsealderen som stammer fra Hallstatt kulturen i Tyskland. Et slikt sverd er funnet i Ulvik i Hardanger.

Halsring

ringer av metall fra bronse og jernalder. Oftest er de laget av forgylt jern, bronse, sølv eller gull.

Hamp

plante som ble brukt til å lage stoffer og tau av helt opp i vår tid.

Harpiks

sevjen fra nåletrær ble brukt bl.a. til å tette trekar med. Det er også funnet harpiks med bitemerker fra eldre steinalder som ser ut som en uttygget tyggegummi!

Harpun

harpun av horn eller bein ble brukt som fiskeredskap i steinbrukende tid.

Havre

kornslag som kom sent til landet, men som dyrkes i dag.

Hellekiste

en type steinkiste brukt i yngre steinalder.

Helleristning

en type bergbilde der bildet er risset inn i bergflaten. Man vet ikke om det ble lagt farge i ristningen i forhistorisk tid.

Hengekar

kar av bronse som ble festet bak i beltet. Del av kvinnedrakten.

Hest

fra bronsealder finner vi hesten i Norge. Hesten ble første gang temmet i Ukraina.

Hesteutstyr

det er funnet deler av utstyr til hest i Norge fra bronsealder, men det er vanligst å finne fra jernalder.

Hjelm

det er funnet en hjelm i Norge fra forhistorisk tid. Den er fra vikingtid. Hjelmene fra vikingtid hadde ikke horn!

Hnefatafl

brettspill populært i vikingtid

Holkøks

øks av bronse som var hul (også kalt celt).

Hvete

kornslag dyrket i Norge fra yngre steinalder.

Hårnett/hårbånd

kvinner i bronsealder gikk med håret oppsatt i et system av nett og snorer bundet omkring håret.

I

Ildslagningsstein

en fint tildannet kvartsittstein brukt til å lage ild med i jernalder. Brukt sammen med ildstålet

Ildstål

buet jernstykke som ble ført over ildslagingssteinen for å lage ild i jernalder.

Ismannen

en mumifisert mann fra steinalder/bronsealder funnet i fjellområdet mellom Sveits, Tyskland, Italia og Østerrike. Svært godt bevart.

J

Jeger og sanker

en måte å leve på bassert på innhøsting fra naturen. Det betyr at de lever av fisk fra hav og vann, dyr fra naturen og innsanking av bær, røtter og planter fra naturen.

Jern

metall som finnes i myrmalm. Tatt i bruk til redskaper fra ca 500 før Kristus.

Jernvinne

ovnene som brukes når man skal utvinne jern av myrmalm.

Jet

en type steinkull brukt i smykker og amuletter. I Europa finnes den fine jet bare i noen spesielle områder i Galicia i Spania og i Yorkshire i England.

K

Kam

viktig del av det personlige utstyret i forhistorisk tid. Ofte finnes kammer i graver fra bronsealder og jernalder. Kammer var et viktig håndtverksprodukt i middelalder.

Kammaker

håndtverker som laget kammer.

Kappe

viktig del av klesdrakten både i forhistorisk og historisk tid.

Kelter

stammefolk som holdt til på kontinentet og på de britiske øyer i eldre jernalder.

Keramikk

keramikk ble laget i Norge i yngre steinalder. Så ble det laget noe i folkevandringstid. Etter det ble det aldri produsert keramikk her før i moderne tid. Da begynte man å lage noe som kalles rødgods.

Kjele

brukt om store metallkar vanlig i jernalder i Norge.

Knapp

knapper er funnet fra yngre steinalder og fram til nyere tid. Knapper kunne være laget av mange ulike materialet fra rav og bein til jern og edle metaller.

Kniv

kniver er funnet fra eldre steinalder. Formene på kniver har forandret seg lite siden den gang, men materialene er annerledes. Kniver er blitt laget av stein, bronse og jern.

Knusk/knuskkjuke

en sopp som vokser på trær. Det myke stoffet inne i kjuken, knusk, ble brukt til å gjøre opp ild.

Kogg

en type skip fra middelalder.

Kogger/ pilkogger

lang, smal veske til å bære piler i.

Kokegrop

grop i bakken brukt til å lage mat i. Glovarme steiner og mat ble lagt lagvis i gropa og så dekket til med jord. Da ble maten kokt i varmen fra steinene.

Korsformet spenne

en type spenne kjent fra eldre jernalder som var formet som et kors.

Kroppsdekor

tatovering, piercing, maling, dekorative arr osv. brukt til å pynte kroppen.

Krøniker

historiske verker oftest fra middelalder. Dette er fortellinger om historiske hendelser som ofte er utbroderte og lite pålitelige.

Kvarts

en type bergart som ble brukt til redskaper i steinbrukende tid.

Kvartsitt

en type bergart som ble brukt til redskaper i steinbrukende tid.

L

Landslov

lov utarbeidet under Magnus Lagabøte som regulerte livet på landsbygdene. Det fantes også en bylov som regulerte livet i byene.

Langhaug

gravhaug fra jernalder med avlang form.

Langhus

hustype som finnes fra slutten av bronsealder og i jernalder. Husene er lange og smal, med plass for folk i den ene delen og dyr i den andre.

Ledegjerde

steingjerde som leder dyreflokken mot en dyregrav

Leidang

organisert forsvar fra middelalderen. Skip, mannskap og proviant ble stilt til rådighet for kongen over et visst tidsrom. Leidangen stammer fra Håkon den godes tid ca.950 etter Kristus.

Leirkar

krukke av keramikk.

Linhekle

en slags børste til å gre ut de lange tynne fibrene i lin før de ble spunnet til tråd.

Lur

musikkinstrument støpt i bronse kjent fra bronsealder. Brukt i forbindelse med ritualer og seremonier.

Lystergaffel

et gaffelliknende redskap på en lang stang som ble brukt til å fange fisk med.

M

Markedsplass

et sted man drev med handel. Markedsplasser var steder der kongen bestemte at det var lov å handle.

Meisel

liten øks kjent fra steinbrukende tid da den trolig ble brukt til for eksempel hakking av røtter og annen planteføde.

Mikrolitt

ordet betyr liten stein. Mikrolitter ble brukt i steinbrukende tid. De ble innfelt i tre eller bein slik at man fikk en slags spyd.

Miniatyrkrukke

ordet blir brukt om en liten type krukke fra middelalderen. Trolig innehold disse medisiner, salver, krydder eller andre verdifulle ting.

N

Nordsjølandet

landet som kom til syne ute i Norskehavet da isen trakk seg tilbake etter siste istid.

O

Offerfund

funn av gjenstander i vann, myrer og liknende.

Oppstadvev

en flatvev som stod lent opp til veggen. Innslagene i en slik vev ble slått oppover. Oppstadveven hadde steintyngder i enden på renningstrådene.

Ork

det stykke jord som trellene i middelalder fikk for dyrking til eget bruk.

Osteologi

læren om gamle bein.

Oval

spenne en type spenne fra vikingtid brukt på kvinnedrakten. Det ble brukt to spenner foran for å feste hempene til kjolen. Det gikk gjerne et kjede eller et perlebånd mellom spennene.

P

Pergament

tynne ark av skinn brukt som papir.

Perle

Perler er vanlig å finne i kvinnegraver fra jernalder. Da er de gjerne av glass.

Pilspiss

spiss av bein, stein, bronse eller jern som festes på et treskaft. Skytes ut med bue. Pilspisser er funnet fra alle perioder av fortiden.

Pinsett

del av det personlige utstyret funnet i graver fra bronsealder og jernalder.

Pløyespor

spor etter pløying.

Pollenanalyse

pollenkorn bevares godt i fuktig jord slik som torv. Pollenkorn fra ulike planter ser helt ulike ut når de sees gjennom lupe eller mikroskop. Slik kan botanikeren se hvilke planter som vokste på stedet når et jordlag ble dannet. Når de så sammenlikner de ulike lagenes pollensammensetning, kan de si noe om utviklingen i klima og vegetasjon i forhistorisk tid.

Primstav

den middelalderske kalenderen.

R

Rakekniv

liten enegget kniv av bronse tolket som barberkniv. Funnet fra eldre bronsealder. Rakeknivene er ofte pent dekorerte enten på håndtak eller også på selve bladet.

Randlistøks

øks av bronse med en list langs hver ytterkant

Rav

harpiks fra nåletrær som under høyt trykk og temperatur har hardnet til store og små klumper. Rav er brukt i smykker i store deler av forhistorien og i historisk tid.

Relikvieskrin

skrin til gjenstander trodd å ha religiøs kraft. Skrinene ble oppbevart i klostre og kirker i vikingtid og middelalder. Flere slike skrin fra vikingtid er funnet i Norge, og disse er trolig røvet hit av vikinger.

Runepinne

pinner der det er risset inn runetegn.

Runer

nordisk skriftspråk kjent fra jernalderen. Tegnsystemet bestod av en rekke ulike tegn og blir kalt futhark.

S

Sigd

et skjæreredskap brukt til å skjære kornaks.

Skraper

redskap brukt til skinnarbeid for å skrape vekk fettet på innsiden.

Skifer

råstoff brukt i redskaper og våpen i steinalder.

Skjold

kjent fra jernalder i Norge. Del av våpensettet i både eldre og yngre jernalder. Riddere i middelalder hadde også skjold.

Skraper

redskap laget av bergart. Trolig skjeftet, og brukt til å skrape dyrehuder ren for fett.

Skålgrop

særlig type bergkunst formet som runde eller ovale groper i berget. I nyere tid skal slik groper ha vært brukt til offringer.

Snorskjørt

skjørt funnet i Danmark i grav fra bronsealder. En ung pike bar et skjørt som var laget av snorer som hang tett i tett ved siden av hverandre og bundet til hverandre oppe og nede.

Solvogn

et funn fra Danmark av en vogn av bronse med en stor forgylt plate bak. Funnet er tolket som et uttrykk for soldyrkelse.

Spannformet

leirkar en spesiell type leirkar fra folkevandringstid som ofte hadde flott dekor.

Spinnehjul

en buet, rund plate med hull i midten brukt som vekt nederst på spinneteinene.

Spyd/spydspiss

Spyd er funnet i alle perioder av fortiden. Spissen var festet til et stang av organisk materiale, som i de fleste tilfeller er forråtnet. Spydet er blitt brukt til jakt og kamp.

Steinbrukende tid

Dette er et samlebegrep for tiden da steinredskaper var den dominerende del av gjenstandene. På Vestlandet regner vi steinbrukende tid fra eldre steinalder og et stykke inn i førromersk jernalder.

Steinbrudd

steder der det er tatt ut stein til bruk i redskapsproduksjon. Fra forhistorisk tid er det funnet brudd av for eksempel ryolitt, jaspis, kvarts, grønnstein og diabas.

Steinkiste

kammer bygget for den døde i forbindelse med gravlegging. Steinkister er kjent fra bronsealder.

Stolpehull

spor etter stolper. Hullene sees som mørke flekker i undergrunnene, av og til sees steiner som har støttet stolpene. Det kan finnes trekull, rester etter stolpen selv eller gjenstander nede i hullene.

Stratigrafi

læren om jordlagenes rekkefølge.

Stridsøks

særlig type steinøks fra yngre steinalder.

Støpeform

form brukt til støping av bronsegjenstander. Formen var gjerne av kleber, men også former av keramikk er funnet.

Svartedauden

pest som kom til Norge i 1349 med et skip fra England. Pesten oppstod i Kina 6 år før.

Sverd

våpen første gang kjent fra bronsealder, men finnes i eldre og yngre jernalder og middelalder. Sverdet kan være langt eller kort, enegget eller tveegget, med eller uten dekor.

Sverdslire

det er funnet vakre slirer av lær

Svovlkis

lett antennelig mineral (FeS 2) som ble brukt i forhistorisk tid når man gjorde opp ild.

Såld

en slags stor sil brukt på arkeologiske utgravninger. I den blir jorda skyllet eller ristet bort slik at gjenstander ligger igjen.

T

Tellepinne

middelalders system for å holde orden på tellingen under handel eller ved lessing og lossing av skip. Det ble skåret inn hakk i trepinner.

Tingsted

stedet der man samlet seg for å fastsette lover og avsi dommer over dem som hadde forbrutt seg.

Trefliket

spenne spenne fra vikingtid med tre armer som står ut.

Trell

slave

Trepanering

boret eller saget hull i hodeskallen trolig med flintredskap i yngre steinalder. I Danmark er det funnet et 20-talls slike skaller. Trolig har man gjort dette av medisinske hensyn.

Tsunami

en stor undersjøisk flodbølge som oppstår ved undersjøisk jordskjelv eller undersjøisk steinskred. Bølgen ruller under vann til den kommer inn på grunt vann. Da er den blitt så stor at den slår innover land med voldsom kraft. Tsunamier forekommer flere steder i verden i dag.

Typologi

læren om gjenstanders likhet.

U

Uthus

hus på tunet brukt til forskjellige ting annet enn til å bo i.

V

Vadmel

tykk ull som er tovet eller kokt for å få dem tettere.

Valkyrie

mytiske figurer i den gamle norrøne troen. De kvinnelige hjelperne til Odin som hentet døde krigere hjem til Odins hjem Valhalla.

Vevsverd

sverd brukt til å plukke tråder og slå ned innslag i oppstadveven.

Visir

den delen av en hjelm som går ned foran ansiktet og fungerer som ansiktsbeskytter.

Ø

Øtzi/ismannen

en nedfrosset mann funnet i fjellene mellom Italia og Østerrike. Han levde for 5200 år siden.